Views of Ellis Island – 2012 & 1908

Atlantic City Vacation 053 blog
Ellis Island Immigration Station, May 14, 2012.

In the spring of 1992, my husband and I stayed in Brigantine, New Jersey for a week.  As we were only a couple of hours away, we drove to Liberty State Park, took the ferry to Ellis Island and met up with a friend who had moved to New York City.

Even though both Lars & Regina immigrated to America before Ellis Island opened,  my mother told me that they had traveled back to Sweden to visit relatives.  At the American Family Immigration History Center® I searched the Passenger Record Archive. I easily located Passenger Records, Ship Manifests, and Ship Information (a picture and brief history of the ship) by searching  for “Lars M Petterson”.  Terms of use prohibit posting digital images of these records on personal blogs.

Manifest for the Mauretania sailing from Liverpool on 22 August 1908

  • #28 Petterson, Lars M. – age 51 – occupation builder – US citizen
  • #29 Petterson, Regina – age 54 – occupation wife – US citizen

The Passenger Records for Lars M Petterson & Regina Petterson state that the date of arrival was 28 August 1908.

Back home, I located this Manifest in the collections of Ancestry Library Edition and digital images of a 1908 postcard of the Mauretania and a 1905 photograph of  Ellis Island  in online collections.

NYT715_1135-0202
Year: 1908; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 1135; Line: 28; Page Number: 100
Ancestry.com. New York, Passenger Lists, 1820-1957 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.
Original Data: Passenger and Crew Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1897-1957. Microfilm Publication T715, 8892 rolls. NAI: 300346. Records of the Immigration and Naturalization Service; National Archives at Washington, D.C.

Because this manifest isn’t completely filled out, we know that Lars & Regina were either first or second class passengers. This meant they didn’t go to Ellis Island for at least 3 hours of medical and legal inspection. Instead they “underwent a cursory inspection aboard ship, the theory being that if a person could afford to purchase a first or second class ticket, they were less likely to become a public charge in America due to medical or legal reasons.” Then when the ship docked in New York,  these passengers could disembark, pass through Customs at the piers and enter the United States.

Ellis Island History – The Statue of Liberty & Ellis Island, The Statue of Liberty – Ellis Island Foundation, Inc. , http://www.libertyellisfoundation.org/ellis-island-history. Copyright ©2017

I couldn’t find any information  describing different treatment of citizens and non-citizens. 

02737r
Mauretania [1908], Panoramic and oversized postcards from the Library of Congress Postcard File, Prints & Photographs Division, Library of Congress, LC-DIG-ds-02737

ellis_island_in_1905
Ellis Island’s Immigrant Landing Station, February 24, 1905.
By A. Coeffler [Public domain], via Wikimedia Commons
Lars Magnus Petterson is my Great-grandfather

Advertisements

A High-End Silver Wedding Couple – 1908

My great-grandparents had quite the party for their 25th wedding anniversary. I only wish one of these articles would have mentioned how they met.
37195704675_a9590ce5df_o

Ett högt aktadt silfverbröllopspar.
Herr och fru Lars M. Petterson hägtidlighålla 25=årsdagen af ett lyckligt äktenskap.

     Byggmästare Lars Magnus Petterson och hans maka firade i gir 25-årsdagen  af sin äktenskapliga förenlng. De hitkommo båda år 1880 från Sverige och tre år senare, den 17 November 1883, vigdes de af pastor Daniel Sörlin vld Thomas st. kyrkan.
     Herr Petterson är född vid Dejefors, Värmland. och hans maka är ocksä värmländska, frân Emilstad.
     Herrskapet Petterson har 6 barn, hvilka alla utom sonen Harry, som är student vid Pennsylvania Dental College, deltogo i föräldrarnes hogtid.
    Herr Petterson har i 22 är varit byggmästare här 1 Worcester och icke blott byggt en massa hus för landsmän och andra här 1 staden utan äfven byggt upp en förmögenhet åt sig själf och de sina. Han är en hedersman I det dagliga lifvet och en af stödjepelarne inom Thomas st. församlingen. Inom hvars kvinnoförening, Fridens band, hans maka äfven är värksam.
    Skandinavia lyckönskar herr och fru Petterson till att ha fâtt upplefva denna bemärkelsedag och hoppas, att do ännu i mlnst 25 är mä fa vandra slda vid sida, stödjande och uppmuntrande hvarandra.

Google translation:

A high-end silver wedding couple.
Mr. and Mrs Lars M. Petterson retire 25 = the anniversary of a happy marriage.

    Builders Lars Magnus Petterson and his spouse celebrated in giving the 25th anniversary of his marital association. They hit-came both in 1880 from Sweden and three years later, 17 November 1883, they were worshiped by Pastor Daniel Sörlin vld Thomas St.. Church.
Mr. Petterson was born at Dejefors, Värmland. and his wife is also Flemish, from Emilstad.
The Petterson family has 6 children, all of whom except son Harry, a student at Pennsylvania Dental College, participated in the parents’ feast.
Mr. Petterson, in 22, has been a builder here 1 Worcester and not only built a lot of houses for compatriots and others in this city but also built a fortune for themselves and they are. He is a gentleman in daily life and one of the support staff in Thomas St.. Assembly. In whose women’s union, Fridens’s band, his wife is also painful.
Scandinavia congratulations to Mr. and Mrs Petterson to have lived this anniversary and hope that doing even in the 25th will be walking side by side, supportive and encouraging each other.

“Ett högt aktadt silfverbröllopspar.” Scandinavia (Worcester, Mass.), November 18, 1908, p. 20, col. 1. Swedish American Newspapers Collection: Minnesota Historical Society. Digitization by the National Library of Sweden in collaboration with the Media Conversion Center at the National Archives of Sweden, funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation. (http://www.mnhs.org/newspapers/lccn/sn98021507/1908-11-18/ed-1/seq-20)

36360361034_42642f77db_o

Sin silfverbröllopsdag

högtidlighöllo i går byggmästaren Lars M. Petterson, 21 Edward st., och hans maka i närvaro af omkring 200 inbjudna gäster, släktingar och grannar. Byggmästaren Lars M. Petterson med fru har sedan tidigt på åttiotalet varit bosatt i Worcester och äro båda följaktligen väl kända och allmänt kända af stadens  svenskar. Hr Pettersons jovialiska natur och sprudlande humor göra honom till en särdeles ef- tersökt sällskapsmänniska. Medlem som han är af ett flertal föreningar och organisationer ligget-dock Thomas st.-försanilingen honom närmast om hjärtat, och är han en af församlingens gedignaste stödjepelare. Båda de nu silfverbröllopsfirande makarna Petterson härstamma från det natursköna Värmland och utvandrade båda, fastän de då icke kände hvarandra, år 1880 till Förenta Staterna. Så ville ödet. eller lyckans gudinna, att de Skulle mötas, hvilket skedde i Worcester, och den 17 nov. år 1883 förenades de med hymens band af Thomas st.församlingens förste lärare, pastor Daniel S. Sörlin, till äkta makar. Det var tjugofemårsminnet af denna högtidliga tilldragelse, som i går afton firades.

Festen i går afton var animerad och bland de 1 densamma deltagande märktes Worcesters förnämsta svenskar. Flera tal höllos till brudparets ära, och för dem smickrande var det sätt, på hvilket man om  dem uttalade sig.

Utrymmet tillåter icke nu närmare omnämnande, men må vi med gästerna förena oss i en hjärtlig  välgångsönskan och hoppas att det aktade silfverbröllopsparet måtte få upplefva en, om möjligt, ännu angenämare guld’ bröllopsdag.

 

Google translation:

Its a wedding anniversary celebration yesterday the builder Lars M. Petterson, 21 Edward St., and his spouse in the presence of about 200 invited guests, relatives and neighbors. Byggmästeren Lars M. Petterson, with wife, has been living in Worcester since early eighties, and thus both well known and widely known by the city’s Swedes. Mr. Petterson’s jovial nature and splendid humor make him an extremely successful companion. However, as he is of a number of associations and organizations, Thomas Thomas left him closest to the heart, and he is one of the congregation’s most successful supportist. Both of the now silver-wedding-celebrated spouses Petterson derive from the scenic Värmland and emigrated both, though they did not know each other, in 1880 to the United States. So would the fate. or happy goddess that they would meet, which occurred in Worcester, and on November 17th. In 1883, they joined the band of the hymn of Thomas the first congregation, pastor Daniel S. Sörlin, to true spouses. It was twenty-five-year memory of this solemn dedication that last night was celebrated.
The party last night was animated and among the 1 participating participants, Worcester’s most distinguished Swedes were noted. Several speeches were held to the bride’s honor, and to them flattering was the way in which they spoke.
The space does not allow further reference, but we must unite with our guests in a heartfelt congratulations and hope that the careful silver wedding couple will have to experience a, if possible, even more pleasant gold wedding day.

Svea (Worcester, Mass.), November 18, 1908, p. 5, col. 6. Swedish American Newspapers Collection: Minnesota Historical Society. Digitization by the National Library of Sweden in collaboration with the Media Conversion Center at the National Archives of Sweden, funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation. (http://www.mnhs.org/newspapers/lccn/sn91058022/1908-11-18/ed-1/seq-5)

 

Lars Magnus Petterson is my Great-grandfather

Children of Lars Petterson & Regina Ericson – Massachusetts Births, 1841-1951

36135051524_63b7d490a1_o
Lars Petterson  & Family – 1903
From left to right (front row): Ruth, Regina, Wallace, Lars 
(back row): Hulda, Harry, Elmer, Oscar

Photo from the collection of Pete Petterson. Year was given in the caption to the photograph on page 32 of  Swedes of Greater Worcester Revisited by Eric J. Salomonsson, William O. Hultgren, and Philip C. Becker. Arcadia Publishing: 2005.
My great-grandparents, Lars Petterson & Regina Ericson, had six children. They were born in Worcester, Massachusetts between 1884 and 1899.  Their youngest child, born on the 10th of December 1899, was my grandfather.

The database Massachusetts Births, 1841 -1951, consists of digital images of birth registries  required to be compiled by towns each year (since 1840) and then submitted to the state of Massachusetts. The originals are housed at the Massachusetts State Archives in Boston, Massachusetts.

Lar’s and Regina’s children are all listed; all records contain at least one misspelling:

  • Peterson for Petterson
  • Erickson / Erikson for Ericson
  • Brur for Bror
  • Ruth A. for Ruth E. (Amelia for Emelia)

Other misspellings were introduced when the database was indexed: Worchester and “Lars N.”

It appears that  Oscar (born in 1890) and Wallace (born in 1899) weren’t named until some time after their birth.

Search Results

Pages from the birth registries are shown below.  You can see larger copies by clicking on the title below each image.

36551034411_493d68c3e4
Births Registered in the City of Worcester for the Year 1888

“Massachusetts Births, 1841-1915,” database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FX6X-6GG : 1 March 2016), Harry E. Petterson, 07 Oct 1888, Worcester, Worcester, Massachusetts; citing reference ID #488, Massachusetts Archives, Boston; FHL microfilm 1,428,242.

36643078006_2559cf7d32
Birth Registered in the City of Worcester for the Year 1884

“Massachusetts Births, 1841-1915,” database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/FXDN-2H6 : 1 March 2016), Hulda E. Peterson, 26 Sep 1884, Worchester, Massachusetts; citing reference ID #Item 1, Massachusetts Archives, Boston; FHL microfilm 1,428,207.

36643081416_694e64bea5
Births Registered in the City of Worcester for the Year 1880

“Massachusetts Births, 1841-1915,” database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FX69-1YX : 1 March 2016), Brur E. Peterson, 23 Aug 1886, Worcester, Massachusetts; citing reference ID #, Massachusetts Archives, Boston; FHL microfilm 1,428,239.

36293743780_e2f1573f2e
Births Registered in the City of Worcester for the Year 1894

“Massachusetts Births, 1841-1915,” database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FXWP-JFS : 1 March 2016), Ruth A. Peterson, 27 Mar 1894, Worcester, Worcester, Massachusetts; citing reference ID #p 599 no 656, Massachusetts Archives, Boston; FHL microfilm 1,651,226.

36293738610_959e94c233
Births Registered in the City of Worcester for the Year 1899

“Massachusetts Births, 1841-1915,” database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FXF3-XRL : 1 March 2016), Peterson, 10 Dec 1899, Worcester, Worcester, Massachusetts; citing reference ID #p 510, Massachusetts Archives, Boston; FHL microfilm 1,843,712.

36551037791_8ea80c0213
Births Registered in the City of Worcester for the Year 1890

“Massachusetts Births, 1841-1915,” database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/FXN7-YLJ : 1 March 2016), Peterson, 25 Dec 1890, Worcester, Worcester, Massachusetts; citing reference ID #p 525, Massachusetts Archives, Boston; FHL microfilm 1,428,245.

35800032660_b405241021

Carole Petterson’s 2nd Birthday – 26 August 1936

36031053310_0a26d3ecf3_o
Carole & Laina
36259142592_7198f6920d_o
Laina & Carole & Irja
36713190442_653d7b86e7_o
Laina & Barney & Carole & Dagmar

The reason that I know these photographs were taken on my mom’s 2nd birthday is this text was written on the back side of the bottom photo.

36075648233_626d7a7a03_o
? on Barney ja Carole ja Dagmar ja Laina ? August 26, 1936 Carole’s 2 Syntymäpäivä

 

Not only is August 26, 1936 the date of my mother’s 2nd birthday, the Finnish word for birthday is Syntymäpäivä.  I wasn’t able to figure out what the first word was and have no idea what is written after Laina.

Since this is written in Finnish, I’m pretty sure that my great-grandmother (my mother’s mother’s mother) wrote this information. Unfortunately, I couldn’t get the tape off the back of the photo so some of the writing is hidden.

Dagmar is my mother’s mother. Irja isn’t identified but she’s my grandmother’s sister and the photo looks like her.

Since I can’t add Barney and Laina to my official family tree, they are mysteries:

  • Barney could be Dagmar’s ( & Irja’s) cousin whose last name was something like Hekkala and who moved to Minnesota sometime before WW2 and then to California.
  • I have absolutely no idea who Laina was.

 

LK1Z-4L2